bodyToBytes

fun bodyToBytes(body: Any): ByteArray